regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2022.03.10-12: Ifjúsági Gó Európa-bajnokság 2022

Prága, Csehország

[tovább ... ]

2022.07.23-08.07: 64. Európai Gó Kongresszus (2022)

Vatra Dornei, Románia

[tovább ... ]

2023.07.22-08.06: 65. Európai Gó Kongresszus (2023)

Kamyanets-Podilskyi, Ukrajna

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

Nem volt változás az elmúlt 15 napban!


aktuális információk

SZJA 1% – az utánpótlásért

Szövetségünk számára 2022-ben is felajánl­ható a személyi jöve­de­lem­adó 1%-a.
2011-től kezdve ezeket a felajánlásokat kizárólag az utánpótlás-nevelés céljaira használjuk fel.
[tovább ... ]


legfrissebb hírek

2021.12.16.: 2021/22-es 12. Csapat Európa-bajnokság

December 14-én rendezték a 3. fordulót a 2021/22-es Csapat Európa-bajnokságon. [tovább ... ]

2021.11.27.: A 2021. évi Magyar Góbajnokság válogató pontversenyének végeredménye.

A válogatóversenyek első 15 magyar állampolgárságú és a Magyar Gószövetség által kiadott versenyengedéllyel rendelkező helyezettje a helyezésének megfelelő pontot kapja az alábbiak szerint... [tovább ... ]

2021.11.08.: Magyar Ifjúsági Góbajnokság

A hétvégén megrendezésre került a 2021-es Magyar Ifjúsági és Gyermek Góbajnokság [tovább ... ]

2021.09.26.: Európa vs. Fudan (Kína) gó fesztivál

Barcza Bende kiválóan szerepelt az Európa - Fudan online gó fesztiválon. [tovább ... ]

2021.09.26.: Magyar Páros Góbajnokság

A 2021. évi Magyar Páros Góbajnokságot a Seres Júlia, Csizmadia Róbert páros nyerte. [tovább ... ]

2021.09.06.: Kiváló szereplés a So-Imba kupán

Bővíz Dominik 6D, Seres Júlia 3D és Goschler Áron 5k első helyezést, míg Csizmadia Róbert 3D harmadik helyezést értek el csoportjukban a körmérkőzéses rendszerben lebonyolított So-Imba kupán Mokrá-Horákovban. [tovább ... ]

2021.06.03.: 41. Amatőr Gó Világbajnokság

Hosszú idő után újra élőben rendeznek egy nemzetközi go versenyt a 41. Amatőr Gó Világbajnokságot június 3 és 9 között az oroszországi Vlagyivosztokban. [tovább ... ]

2021.05.20.: 11. Csapat Európa-bajnokság 2020/21 utolsó 9. forduló

Véget ért a Csapat Európa-bajnokság 2020/21-es évadának selejtező sorozata [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2022. január »
HKSzeCsPSzoV
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31