regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2018.03.03: 12. Nyulashatos hendikep

Pestújhelyi Közösségi Ház 1158 Budapest Szűcs István u. 45.

[tovább ... ]

2018.03.10: Nemzeti Diákverseny Országos Döntő - 2018

Hejőkeresztúr

[tovább ... ]

2018.03.10-11: 1. Pozsonyi Kedros Kupa

Pozsony, Szlovákia

[tovább ... ]

2018.03.17-18: Nis Open Go Tournament

Nis, Szerbia

[tovább ... ]

2018.03.24-25: Kondor Sárkány Kupa - 2018

Kondor Béla Közösségi Ház, Budapest, 18. kerület

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

Nem volt változás az elmúlt 15 napban!


aktuális információk

SZJA 1% – az utánpótlásért

Szövetségünk számára 2018-ben is felajánl­ható a személyi jöve­de­lem­adó 1%-a.
2011-től kezdve ezeket a felajánlásokat kizárólag az utánpótlás-nevelés céljaira használjuk fel.
[tovább ... ]


legfrissebb hírek

2018.02.01.: közgyűlés

Tisztelt Tagok!

A Magyar Gószövetség következő közgyűlési ülése:
Időpont: 2018. április 17. (kedd) 18:00

Helyszín: Koreai Kulturális Központ
Budapest, 1124, Csörsz u. 51 [tovább ... ]

2018.01.15.: Heti rendszerességgel működő klubok

Az alábbi cikkben összegyűjtöttük, hogy mely klubok működnek heti rendszerességgel, ahová várunk minden gózni vágyót és érdeklődőt. [tovább ... ]

2017.06.12.: Gó a Szabadidő Magazinban!

Aki 5 perc alatt szeretne megismerkedni a játékkal és még érdekességekre is kíváncsi, ezt az anyagot szívből ajánljuk – a Koreai Kulturális Központban forgatott a Szabadidő Magazin. [tovább ... ]

2018.02.22.: Beszámoló a 2018. évi Ifjúsági- és Gyermek Magyar Bajnokságról

Az U20-as bajnoki címet Csizmadia Róbert szerezte meg, U16-ban Köllner Barnabás, U13-ban Simon Zsófia lett a legjobb. [tovább ... ]

2018.02.22.: Beszámoló a Nemzeti Diákverseny budapesti döntőjéről

A budapesti döntőt január végén rendezték a Kondor Béla Közösségi Házban. [tovább ... ]

2018.02.21.: Magyarország negyedik helyen végzett az Ifjúsági Csapat Európa-bajnokságon

A magyar csapat 12 csapatos mezőnyben szerezte meg a 4. helyet. [tovább ... ]

2018.02.19.: Előadás a góról Veszprémben

Február 22-én Joó Gábor tart előadást a góról a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. [tovább ... ]

2018.02.19.: Magyarország-Ukrajna 1-3

A magyar csapat vereséget szenvedett az ukránoktól a Csapat Európa-bajnokság 6. fordulójában. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2018. február »
HKSzeCsPSzoV
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728