regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2016.02.14: Magyar Páros Góbajnokság 2015

Budapest, Csiki hegyek utca 13-15.

[tovább ... ]

2016.02.20-21: 34. Barcelonai Góverseny

Barcelona, Spanyolország

[tovább ... ]

2016.02.20-21: Magyar Gyermek- és Ifjúsági Góbajnokság 2016

Budapest, XI. ker. Csiki-hegyek u. 13

A versenyek győztesei lesznek a 2016. Március 24-27. között megrendezésre kerülő Ifjúsági és Gyermek Európa-bajnokságon a Magyar Gószövetség első számú versenyzői. [tovább ... ]

2016.02.20-21: XII. Blanskoi Nemzetközi Góverseny

Blansko, Csehország

Téli nemzetközi verseny egy kellemes kisvárosban, sok versenyzővel. [tovább ... ]

2016.03.04-06: 3. Európai Profi válogató verseny

Baden-Baden, Németország

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Bővíz Dominik 5d 2418 -1 2016.01.31.
2. F   Kende Mátyás 2k 1854 47 2016.01.31.
2016.01.30–31. XXIV. Olmützi Góverseny

legfrissebb hírek

2016.02.10.: 1% - FONTOS FELHÍVÁS

Kedves gósok, tisztelt felajánlók!

Sajnálatos módon a Gószövetség idén sem tudja fogadni az 1%-t. [tovább ... ]

2016.02.01.: Új tagkönyvek

Elkészültek az új tagkönyvek. [tovább ... ]

2015.09.09.: Tervezet az utánpótlás-neveléssel összefüggő támogatások igénylésére

A Magyar Gószövetség új alapokra kívánja helyezni az az utánpótlás-nevelésre elkülönített források felhasználását. Olyan támogatási formákat kívánunk kialakítani, amelyek egyaránt szolgálják az utánpótlás bázis szélesítését, valamint a tehetséges fiatalok kiemelt fejlesztését.

A tervezet a következő közgyűlésen kerülne megvitatásra. [tovább ... ]

2016.02.10.: Elhunyt Ádám György

Gyászhír [tovább ... ]

2016.02.10.: MOB NOS Évértékelő Ünnepség

A Magyar Olimpiai Bizottság Nem olimpiai sportágakért felelős szakmai tagozata tegnap tartotta meg Évértékelő Ünnepségét, melynek a Larus étterem adott helyszínt, és melyen MOB NOS szakmai tagozata 2015 legjobb sportolóit díjazta.

Gós részről az év női és férfi sportolójaként Pocsai Rita és Markó Péter vehetett át díjat. [tovább ... ]

2016.02.01.: XXIV. Olmützi Góverseny

Január 30.-31.-ig lezajlott a XXIV. Olmützi Góverseny, kettő magyar részvételével. [tovább ... ]

2016.01.27.: Game Over? AlphaGo - Fan Hui 5-0

Októberben még jóleső érzéssel dőltünk hátra, mikor Rita 2-0 megverte a Zen19-t, a létező talán legerősebb gó programot. Persze mindenki tudta, hogy számunkra is eljön majd a DeepBlue pillanat, de a prognoszták legalább 5, de inkább 10 évet jósoltak. Úgy tűnik ismét tévedtünk. Már bejelentették: Lee Sedol a következő. A Google 1 millió dolláros kihívást intézett ... [tovább ... ]

2016.01.21.: 2. ifjusági Gó Csapat Európa-Bajnokság

2015 novembere és 2016 februárja között az interneten a KGS szerveren rendezik a 2. ifjusági Gó Csapat Európa-Bajnokságot [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2016. február »
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29