regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2016.08.25-28: Balatoni Gó

Alsóörs

Balatoni gós összejövetel augusztus végén. [tovább ... ]

2016.09.02-04: Moravian Go Open 2016

Brünn, Csehország

[tovább ... ]

2016.09.03-09: 11th KPMC International Amateur Baduk Championship

Buan, Korea

[tovább ... ]

2016.09.17-18: 2. Kelemen Zoltán emlékverseny

Pestújhelyi Közösségi Ház - 1158 Budapest Szűcs István u. 45.


Magyar Góbajnokság első válogatóversenye [tovább ... ]

2016.10.01-31: Magyar Góbajnokság második válogatóversenye

Budapest

időpont és helyszín bizonytalan [tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

Nem volt változás az elmúlt 15 napban!


legfrissebb hírek

2016.08.23.: Női Gó Európa-bajnokság

Pocsai Rita képviselte Magyarországot az idei Női Gó Európa-bajnokságon. [tovább ... ]

2016.08.11.: Beszámoló a Kállósemjéni Gó táborról és versenyről

2 hetes oktatás után rendeztük meg a táborzáró gó versenyt. [tovább ... ]

2016.06.22.: Kende Mátyás a 41. magyar gómester!

A Szlovák Gó Fesztiválon nyújtott jó teljesítményével újra elérte az 1 danos Élő-pont határt, és ezzel megvédte az 1 danos minősítést Kende Mátyás. [tovább ... ]

2016.05.11.: Gótábor júliusban, Százhalombattán

Július 3.-10.-ig kerül megrendezésre a Gótábor, Százhalombattán. [tovább ... ]

2016.05.06.: Gó Nemzeti Diákverseny Országos Döntő 2016. Április 30. III-as korcsoport.

A Nemzeti Diákverseny Sorozat Gó döntőjét április 30.-n a Csiki-hegyek utcai iskolában tartották. [tovább ... ]

2016.05.04.: Nemzeti Diákverseny Sorozat Budapesti és Közép-Magyarországi Gó elődöntő

A Nemzeti Diákverseny Sorozat Budapesti és Közép-Magyarországi Gó elődöntőjét április 16.-n a Csiki-hegyek utcai iskolában tartották. [tovább ... ]

2016.04.27.: közgyűlés

Tisztelt Tagok!

A Magyar Gószövetség következő közgyűlési ülése: [tovább ... ]

2016.03.29.: Ifjúsági Gó Európa-bajnokság

Lezajlott a 2016-os Ifjúsági Gó Európa-bajnokság, aminek idén a szerbiai Palics városa adott otthont. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2016. augusztus »
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031