regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2015.09.04-06: Moravian Open Brno 2015

Brno, Csehország

[tovább ... ]

2015.09.18-20: European Student Go Championship 2015

Cluj-Napoca

[tovább ... ]

2015.09.19-20: Fertő-tavi Góverseny 2015

Gasthof Weinzettl, Quergasse 20, A-7143 Apetlon (Mosonbánfalva), Ausztria

[tovább ... ]

2015.10.03-04: PaGoda Kupa 2015

Baár-Madas Református Gimnázium, 1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 3.


(A Magyar Góbajnokság 2. válogatóversenye) [tovább ... ]

2015.10.09-11: DACHS Go Challenge & Első DACHS Csapatkupa

Graphisoft Park, 1031 Budapest, Záhony utca 7

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

Nem volt változás az elmúlt 15 napban!


legfrissebb hírek

2015.07.28.: Nemzeti Tehetségprogram pályázat (NTP-EFP-14)

2015. Januárjában pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Tehetségprogram „60 órás egyéni képességfejlesztő programok szervezése” című felhívására. A pályázaton 850 000 Ft támogatást nyertünk. [tovább ... ]

2015.08.11.: Beszámoló az Európai Gó Szövetség éves közgyűléséről

Idén is lezajlott az Európai Gó Szövetség éves közgyűlése, ezúttal a csehországi Liberecben. [tovább ... ]

2015.07.21.: 59. Európai Gó Kongresszus

Július 25.-én veszi kezdetét az 59. Európai Gó Kongresszus, a csehországi Liberecben. [tovább ... ]

2015.07.21.: EGF bírói képzés az idei Európai Gó Kongresszuson

[tovább ... ]

2015.07.14.: Pocsai Rita női Európa-bajnok!

Pocsai Rita nyerte a július 11-12 között tartó női Európa-bajnokságot. [tovább ... ]

2015.07.14.: Beszámoló a Gazdagréti táborról

írta: Köllner Ödön [tovább ... ]

2015.07.14.: Beszámoló a Kállósemjéni Logikai táborról

Idén harmadik alkalommal került sor a szünidő kezdetén a 2 hetes logikai játék és gó táborra. Új helyszínen, a nagyon szép Polgárok Házában tarthattuk foglalkozásainkat. [tovább ... ]

2015.06.10.: Beszámoló az V. Csiki-kupáról

írta: Köllner Ödön [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2015. szeptember »
HKSzeCsPSzoV
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930