regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy összefogja az or­szág különböző részeiben évtizedek óta működő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ legfőbb feladata, hogy megteremtse a feltételeit egy jól működő tömegsportnak, és közösséget nyújtson azoknak, akik meg­ismerték és megszerették ezt az ősi stratégiai játékot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2014.09.05-07: Brünni verseny

Brno, Csehország

[tovább ... ]

2014.09.13-14: Hungarian Open
Magyar Nyílt Góbajnokság 2014

MÜSZI
Budapest, Blaha Lujza tér 1.
(Corvin áruház III. emelet, Bejárat a Somogyi Béla utca felől, nagy zöld ajtó MÜSZI logóval, csöngess, ha nincs nyitva az ajtó!)

Minősítő verseny a Magyar Góbajnokságra [tovább ... ]

2014.10.11-12: Magyar Rapid Kupa

Budapest

[tovább ... ]

2014.10.24-28: 25. Amatőr Páros Gó Világbajnokság

Tokyo, Japán

[tovább ... ]

2014.12.12-18: SportAccord World Mind Games

Peking, Kína

[tovább ... ]

legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. vált. dátum
1. F   Hess Richárd 28k 1067 0 2014.07.25.
2. F   Körmendi János 28k 1067 34 2014.07.25.
3. F   Radványi Bence 28k 1067 24 2014.07.25.
4. F   Koczó Gergely 29k 1053 0 2014.07.25.
5. N   Németh Lili 29k 1053 0 2014.07.25.
6. F   Járdán Marcell 29k 1052 0 2014.07.25.
7. F   Láng Kristóf 29k 1052 0 2014.07.25.
8. N   Kálmán Lili 30k 1041 -2 2014.07.25.
9. F   Kollár Péter 31k 1038 0 2014.07.25.
10. F   Káli Botond 31k 1038 0 2014.07.25.
11. N   Lóránt Boróka 31k 1038 0 2014.07.25.
12. F   Hartmann János 31k 1035 -2 2014.07.25.
13. F   Bihari Vilmos 31k 1033 0 2014.07.25.
14. N   Kuti-Kata Borka 33k 1018 0 2014.07.25.

2014.07.14–25. Szellemi Sport Tábor

legfrissebb hírek

2014.07.27.: 58. Európai Gó Kongresszus

Július 27-én megkezdődött az 58. Európai Gó Kongresszus, a romániai Nagyszebenben. [tovább ... ]

2014.07.28.: Kállósemjéni Logikai Játék Tábor

Véget ért a 2014.06.16-06.27. között megrendezett Kállósemjéni Logikai Játék Tábor. [tovább ... ]

2014.07.28.: Szellemi Sport Tábor a Bókay Kertben 2. hét

Véget ért a Bókay Kertben rendezett Logikai játék tábor. [tovább ... ]

2014.07.20.: Szellemi Sport Tábor a Bókay Kertben

Lezajlott a Bókay Kertben rendezett Logikai játék tábor első hete. [tovább ... ]

2014.07.15.: Gótábor - Beszámoló

Július 6-13-ig lezajlott a Gótábor, sok gózással, és sok mozgással. [tovább ... ]

2014.07.06.: 35. Amatőr Gó Világbajnokság

Gyeongju Dél-Korea [tovább ... ]

2014.06.24.: Bécsi Nemzetközi Góverseny 2014 és Európai Profi Válogató Verseny

Június 21-22-én lezajlott a Bécsi Nemzetközi Góverseny, valamint 20-án, pénteken az Európai Profi Válogató Verseny. [tovább ... ]

2014.06.13.: Az MGSZ Közgyűlésének ülése június 11-én

A Közgyűlés új elnököt választott és mellette a korábbi elnökséget választotta újra a következő három évre.
A Felügyelő Bizottság összetételében is egy személycsere történt. [tovább ... ]


további hírek