regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2017.06.02-09: Amatőr Gó Világbajnokság 2017

Guiyang, Kína

[tovább ... ]

2017.06.03-05: IX. Kido Kupa

Hamburg, Németország

[tovább ... ]

2017.06.23-25: Szlovák Gó Fesztivál 2017

Kamenný Mlyn, Szlovákia

[tovább ... ]

2017.07.03-07: Bejárós gótábor 2017

Pestújhelyi Közösségi Ház - 1158 Budapest Szűcs István u. 45.

[tovább ... ]

2017.07.09-16: Gótábor 2017

Százhalombatta, KlubSirály Csónakház, Fogoly utca 98-­100.

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Bővíz Dominik 6d 2443 -8 2017.05.28.
2. F   Bővíz László 5k 1637 39 2017.05.28.
2017.05.24–28. 46th Amsterdam International

legfrissebb hírek

2017.04.14.: Idén júliusban is Gótábor Százhalombattán!

Idén már 6. alkalommal, Százhalombattán kerül megrendezésre, július
9.-16.-ig a magyar gó élet egyik legfontosabb eseménye, a Gótábor. Sok
szeretettel várunk mindenkit, felnőttet, gyereket, kezdőt, haladót, és
mestert egyaránt. A tábor hétfőtől vasárnapig tart, vasárnapi beköltözéssel.
[tovább ... ]

2017.05.15.: 3. Kelemen Zoltán Emlékverseny

Május 13.-14.-ig zajlott le a Magyar Bajnokság első kvalifikációs versenye, a 3. Kelemen Zoltán Emlékverseny. [tovább ... ]

2017.05.14.: 3. Berlini Grand Slam

Április 28.-a és május 1.-je között rendezték a 3. Berlini Grand Slam versenyt. [tovább ... ]

2017.05.12.: AlphaGo és a legerősebb kínai játékosok együtt kutatják a gó rejtelmes világát!

Május 23. és 27. között ismét ember vs MI! [tovább ... ]

2017.05.11.: 7. Pandanet Gó Csapat Európa Bajnokság

2016. szeptember 20. és 2017. május 16. között rendezik a 7. Pandanet Gó Csapat Európa-bajnokságot. [tovább ... ]

2017.04.27.: Majális Rákospalotán

Május 1-jén a Szántóföld úti sporttelepen tartandó XV. kerületi majálison az MGE is képviselteti magát [tovább ... ]

2017.04.26.: 46. Koreai Nagykövet Kupája - Prága

Április 22-23. között rendezték meg a 46. Koreai Nagykövet Kupáját, a versenyen 6 magyar játékos indult. [tovább ... ]

2017.04.26.: 45. Párizsi Nemzetközi Góverseny

Április 15.-17.-ig lezajlott a 45. Párizsi Nemzetközi Góverseny, kettő magyar részvételével. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2017. május »
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031